Ένα από τα πιο κοινά και χρήσιμα εταιρικά βίντεο είναι τα video προϊοντικής παρουσίασης. Το video προϊοντικής παρουσίασης στοχεύει στην αναλυτική παρουσίαση του προϊόντος, της εικόνας του, των χαρακτηριστικών του, της χρήσης του και της λειτουργίας του. Ένα σωστά κατασκευασμένο εταιρικό βίντεο αποτελεί βασικό εργαλείο για την αποτελεσματική επικοινωνία μιας ...